Oekraïnse premier: Doodstraf herinvoeren via Europese Recht

Het zesde protocol van de Europese Conventie (de E.U.) laat de doodstraf weer toe tijdens gevechtshandelingen *). Een groep van parlementsleden van het Oekraiense Parlement van de partij van Yatsenyuk wil dit mechanisme gebruiken om de doodstraf weer in te voeren in eigen land. De doodstraf zou opgelegd moeten worden aan de opstandelingen in het oosten. “Voor een kogel in het voorhoofd, dan een kogel in het voorhoofd.” brulde Euromaidan rebellen leider Yatsenyuk opgewonden voor een menigte (mogelijk beelden van de Euromaidan zelf). Oekraine ratificeerde het Europese verdrag in het jaar 2000.

Europese Verdrag van de Rechten van de Mens maakt (paradoxaal genoeg) de doodstraf weer mogelijk (ook in Nederland).
Yatsenyuk roept op tot de doodstraf.

Noten

*) Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens maakt (paradoxaal genoeg) de doodstraf weer mogelijk, ook in Nederland. Ook Nederland is ondertekenaar van dit Verdrag en de doodstraf weer ingevoerd heeft als wettelijke mogelijkheid, in strijd met de Grondwet van Nederland dat duidelijk de doodstraf verbiedt. Europees Verdrag rechten mens, citeer:

TITEL I – RECHTEN EN VRIJHEDEN
Artikel 2 – Recht op leven
Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

bron

Het is interessant om te zien hoe onwaarheden worden gemeld aan het volk over dit schandelijke verdrag, wikipedia: “Het EVRM verbiedt onder andere het opleggen van de doodstraf (althans, in het zesde Protocol).” bron. Door dit soort valse voorlichting **) wordt de doodstraf ingevoerd, terwijl mensen in de veronderstelling verkeren dat de doodstraf is afgeschaft. Juist ten tijde van oorlog en Revolutionaire spanningen, kan de heersende klasse dit middel dan van stal halen, en doen alsof het correct is geratificeerd. Het volk dacht echter dat de wet een andere was, en daar heeft het volk ook alle reden toe gezien de Grondwet van Nederland, waarin de doodstraf in niet mis te verstane bewoordingen is afgeschaft.

De Grondwet van Nederland is echter onklaar gemaakt in 1953 via de artikelen 90 tot 95, die de Grondwet ondergeschikt maken aan internationale Verdragen. De meeste burgers van Nederland lijken niet op de hoogte van deze gang van zaken, maar het gaat hier om een uiterst serieuze staatsgreep tegen de Grondwet door de klieken van het internationale westerse groot kapitaal, een fluwelen coup. Nederland dacht dat het een Rechtstaat was, maar dit is ook onjuist. Nederland is een parlementaire autocratie omdat de geachte Staten Generaal zelf, zonder herverkiezing, de hoogste wet mogen veranderen via de Verdragstruk. Wat in Oekraïne gebeurde in dagen met geweld, een einde maken aan democratie en Grondwet, gebeurd in Nederland in kleine stapjes met de pen over een periode van decennia zonder dat het volk het opmerkt. Echter, het gebeurd wel degelijk, de gevolgen zijn groot en desastreus.

Dit zegt protocol 6 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (onder): let op, eerst wordt de doodstraf weer afgeschaft in artikel 1, direct daarna in artikel 2 wordt de doodstraf echter weer ingevoerd. Een typerend staaltje van Europese volksverlakkerij en wollige Verdragen:

Artikel 1

Afschaffing van de doodstraf
De doodstraf is afgeschaft. Niemand
wordt tot een dergelijke straf
veroordeeld of terechtgesteld.

Artikel 2

Doodstraf in tijd van oorlog
Een Staat kan bepalingen in zijn
wetgeving opnemen waarin is voorzien
in de doodstraf voor feiten, begaan in
tijd van oorlog of onmiddellijke
oorlogsdreiging; een dergelijke straf
wordt alleen ten uitvoer gelegd in de
gevallen die zijn neergelegd in de wet,
en in overeenstemming met de
bepalingen daarvan. Deze Staat deelt de
Secretaris-Generaal van de Raad van
Europa de desbetreffende bepalingen
van die wet mede.

(bron)
Let op mensen. Dat U denkt dat de doodstraf is afgeschaft is iets waar een Rechter uiteindelijk lak aan heeft. De rechter volgt de regeltjes, en anders is er wel de interne druk van de bestuursmafias van de top, zeker ten tijde van oorlog. Het beest is los, het heet Europese Unie. Keer om van deze heilloze weg die naar de vernietiging van het Recht, de Democratie en Nederland leidt ~ of al geleidt heeft. Keer om en bezin U, breek het monster af.

De Grondwet bestond, en bestaat voor de vorm nog steeds, omdat we niet met z’n allen door alle eindeloze documenten van de bureaucraten kunnen dwalen. De Grondwet is er om helderheid te geven, in korte en krachtige basis regels. De Grondwet is die wet die het Volk oplegt aan de heersende klasse, aan de Overheid.

Laat de heersende klasse dit beseffen: door jullie eigen manipulatie en valse voorlichting, hebben jullie gefaald om het principe van Recht op basis van gepubliceerde regels te waarborgen. Jullie heersende klasse en bureaucraten kunnen nog zo gelijk hebben met jullie Verdragsregels en denken het recht te hebben om mensen te doden in tijden van oorlog (wat dat ook moge betekenen), maar besef dit: elke strafrechtelijke ten uitvoerlegging van de doodstraf in dit land, is moord met voorbedachte rade, en wordt bestraft met levenslang. De rechtzaken zullen volgen als dit volk zich bijeen raapt en orde op zaken gaat stellen. Van beul tot de bureaucratische aanstichters zullen jullie opgejaagd worden en voor de Rechter gesleept, op basis van het Werkelijke Recht in Nederland. U bent gewaarschuwd om U aan de Wet te houden.

Merk verder op dat het doden van krijgsgevangenen in strijd is met alle internationale verdragen en regels van fatsoen, en zelfs de regels van de succesvolle oorlogsvoering zelf (zie Zun Tsu over krijgsgevangenen). Het doden van Krijgsgevangenen is massamoord met voorbedachte rade, waarvoor een straf uit de hoogste categorie geldt.

**) Een volledig citaat dat de manipulatie op wikipedia aantoont, de titel en opening:
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Staten die het verdrag hebben ondertekend (lidstaten van de Raad van Europa).
Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het verdrag is opgesteld in 1950 in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is het uitgebreid met 14 protocollen. Het EVRM verbiedt onder andere het opleggen van de doodstraf (althans, in het zesde Protocol). Het toezicht op de naleving van het EVRM ligt bij de Raad van Europa.

Met name de invoering van het elfde protocol in 1998 was ingrijpend. Tot 1998 was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens alleen geldig in landen die het verdrag hadden geratificeerd. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa. Ratificatie van de EVRM geldt als noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de Raad van Europa en overigens ook om lid te kunnen worden van de Europese Unie.”

Einde citaat.bron.

‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’

De direct boven aangehaalde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ook een wolf in schaapskleren: artikel 29 lid 3 vernietigd alle rechten, en maakt ze ondergeschikt aan de Verenigde Naties. Het gaat om rechten zoals het recht op leven, een eerlijk proces, vrijwaring van martelen. Ondergeschikt aan de doelen en grondbeginselen van de Verenigde Naties ! Begrijpt U wat dit betekend ? Als U strijdig bent met die grondbeginselen of doelen, wat dat ook moge betekenen, dan bent U het recht op leven kwijt, recht op eerlijk proces kwijt, recht op vrijwaring van martelen kwijt, recht op voedsel kwijt, enzovoorts. Zoekt het uit mensen, alstublieft, het is een grote staatsgreep tegen Wet en Democratie. De waarschuwingen kunnen niet voor eeuwig door gaan. Al deze mechanismes zijn op touw gezet door de daders, omdat zij daar een bepaald belang en doel mee hadden en hebben, en dat doel is deze wetten actief te gaan gebruiken. Bent U wakker, Nederland ?

Artikel 29
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

bron

Snapt U niets van wetgeving, volk van Nederland ? Elk woord in een wet is zo zwaar als een stad, elke zin is zo zwaar als een Provincie. Dit is zeker zo waar het gaat om de hoogste wet, in het bijzonder daar waar het gaat om de onvervreembare rechten. Dit soort tekst als in deze Universele mensenrechten verklaring is absoluut onacceptabel, en strookt historisch niet met hoe dit soort teksten zijn opgesteld. Dit zijn geen mensenrechten verdragen, en die hadden wij ook helemaal niet nodig want wij hadden onze rechten al in de Grondwet van Nederland staan. Dit zijn aanvalsdocumenten, dit is een staatsgreep, dit is hoogverraad.

Wie de waarschuwing niet heeft gehoord, is slachtoffer van zwendel. Wie de waarschuwing hoort maar niet begrijpt, wellicht niet intelligent genoeg, of nog slimmer dan ondergetekende en ziet de fout (welke fout? Er is hier geen fout, en dat weten zelfs professoren in de Rechten zo weet ik uit extreem goede bron, namelijk een professor in de rechten zelf). Wie echter de waarschuwing hoort en begrijpt, maar niet zijn naasten en volk inlicht, die wordt zelf een verrader. Het maakt niet uit wat voor wolligheden er verder in dit verdrag staan, hoe het zogenaamd allemaal goed is en iets anders betekend dan hier wordt gesuggereerd. Het recht op eerlijk proces is nooit onderhevig aan de doelen en grondbeginselen van de Verenigde Naties, of wat dan ook. Het recht op vrijwaring van de doodstraf ook niet, enzovoorts. Laat U niet voorliegen door de bureaucraten en lispelende leraren. Grondwetten zijn duidelijk en eenduidig, kort, en laten geen ruimte voor meervoudige interpretatie, en hebben geen extra documenten nodig om begrijpelijk te zijn.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is een roverszak, waar de genoemde rechten de rechten zijn die in de zak zitten. Artikel 29 lid 3 is waar de diefstal plaatsvind, en alle rechten in hun tegendeel worden omgekeerd. Het is roof (Rusland heeft overigens deze ‘Universele’ verklaring, heel verstanding: niet ondertekend.) Merk op dat deze zogenaamde en valse Universele Mensenrechten Verklaring niet echt een wet is, maar in een soort schemergebied bestaat tussen Grondwetten, Verdragen, en een soort vage Internationale nieuwe rechts dimensie / cultuur. De Overheid doet het echter wel voorkomen alsof het Wet is, en dat is ernstig genoeg. Gezien de vaagheid van de Nederlandse Grondwet, artikelen 90 tot 95 wel te verstaan, gezien dat dit verdragen zijn of algemene verklaringen in de vorm van wetgeving, kan gesteld worden nu of later dat dit geldend Recht is, of dat gebeurd al. De Rechten faculteiten van de Universiteiten hebben hun werk verzaakt en zijn achter het Imperium aangelopen ~ juist zij die beter moesten weten. Daarom hangt alles nu af van de ‘gewone’ burger. De Grondwet is er niet voor de experts, de Grondwet is en moet een zelfstandig document zijn, met korte begrijpelijke wetten, die “het normale volk” gebruikt tegen de experts, tegen de overheid, tegen de eventuele mafias van de macht, om hen in het hun gewezen gareel te drukken, desnoods met de daartoe noodzakelijke middelen. Sta op.

ee
South Front Help ons !

*

P.S. Wie niet kan geloven dat dit echt gebeurd: het is ook bijna niet te bevatten, maar het gebeurd, ze doen het ! Stop deze Europese Unie gekken ! Stop deze fascisten ! “In geen geval” durven ze zelfs te schrijven in artikel 29 lid 3, hoe durven ze ! Waar halen deze malloten het lef vandaan ! Wat betekend dit voor mensen die vinden dat de Verenigde Naties een bedreiging is voor de wereldvrede, Rechtstaat en Democratie ? Zijn wij onze rechten kwijt ? De verenigde naties is een politiek project van hoge twijvelachtigheid, uitgevoerd door een bepaalde kliek. Anderen hebben er minder mee op. Zijn wij daarom ons recht op leven kwijt, omdat wij strijdig opereren met de doeleinden van hun project ?! Wat is dit voor een absurde vertoning. Dit is een rechtstreekse aanval op de politieke en democratische rechten, in feite zelfs een doodsbedreiging voor een bepaalde absoluut niet criminele politieke mening (dat de Verenigde Naties moet worden opgedoekt, als een gevaarlijke Staatsondermijnende organizatie die onze Rechtstaat en Democratie bedreigt).

Als de ene voor de V.N. is, dan is dat een mening en dan betekend dat nog niet dat die persoon dan zijn recht op leven en een eerlijk proces kwijt is. Andersom geldt hetzelfde. Echter dat is afgeschaft via UVRM artikel 29 lid 3, want dat is duidelijk de strekking van het artikel. Het is dus een kwestie van tijd tot de Rechter zo zal kunnen gaan oordelen, als de culturele omstandigheden daarvoor zijn geschapen. Nederland is terug in de Middeleeuwen, hoe gek het ook klinkt. Keer om van deze wetteloze weg van wetten die wetteloosheid tot wet verheffen.


SouthFrontLionNL

Advertenties

One thought on “Oekraïnse premier: Doodstraf herinvoeren via Europese Recht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s